Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KIESJETOEKOMST.NU  Versie 2009.01
KVK ZWOLLE 05082998

Artikel 1 – Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door KIESJETOEKOMST.NU en aan haar gelieerde ondernemingen
dan wel door KIESJETOEKOMST.NU ingehuurde ondernemingen of rechtspersonen, hierna te noemen
Opdrachtnemer, met opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomsten betreffende alle door Opdrachtnemer te
verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten.
b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voor zover Opdrachtnemer dit
schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Artikel 2 – Totstandkoming van een overeenkomst
a. Een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel onder a. wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat
aanvaarding van een opdracht door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen een redelijke
termijn voor aanvang van de uitvoering van de opdracht schriftelijk bezwaar maakt.
b. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden, nadat deze
wijzigingen en/of aanvullingen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Tarieven
a. Alle tarieven zijn exclusief reiskosten, verblijfkosten en 19% BTW tenzij anders vermeld.
b. Opdrachtgever is Opdrachtnemer voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten de vergoeding
verschuldigd conform de door Opdrachtnemer aan opdrachtgever uitgebrachte offerte.
c. Opdrachtnemer is ten aanzien van langer durende overeenkomsten gerechtvaardigd haar tarieven jaarlijks (per 1
maart) te herzien, met dien verstande dat nieuwe tarieven tenminste één maand voor inwerkingtreding aan
opdrachtgever moeten zijn medegedeeld.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden
a. Betaling van de facturen van Opdrachtnemer dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum.
b. Betalingen welke op basis van vooruitbetaling zijn overeengekomen dienen uiterlijk 1 dag voor aanvang van de
geplande werkzaamheden te zijn voldaan aan opdrachtgever.
c. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is
vereist – ingaande 14 dagen na factuurdatum over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, een rente
verschuldigd van 2% per maand.
d. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door
opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever.
e. De buitengerechtelijke kosten worden op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd.

Artikel 5 – Annulering
a. In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen advies of begeleidingsopdracht, zal de
tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de
annuleringsdatum, door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
b. In geval van annulering van een overeengekomen activiteit of trainingsopdracht wordt, indien de annulering
plaatsvindt binnen acht weken voor de startdatum van de activiteit of training, 50% en binnen 4 weken voor de
startdatum van de activiteit of training, 75% van de aan de activiteit gebonden kosten in rekening gebracht. Bij
annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingen
correctiekosten. Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht. Indien de annulering direct
voorafgaand of tot binnen twee weken voor de startdatum plaatsvindt, zal 90% van de kosten in rekening
worden gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het
poststempel, faxdatum of de datum van het e-mail bericht.

Artikel 6 – Auteurs-en Eigendomsrecht
a. Van alle bescheiden waarvan Opdrachtnemer zich bij uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het
auteursrecht bij Opdrachtnemer of bij de oorspronkelijke auteur met wiens toestemming Opdrachtnemer gebruik
maakt van zijn/ haar materialen.
b. De in artikel 6 lid a bedoelde bescheiden – voor zover betrekking hebbend op advieswerkzaamheden, training- en
coaching programma’s, instrumenten en lesmaterialen – zijn eigendom van Opdrachtnemer en onderhevig aan
auteursrecht. Het is niet toegestaan die materialen zonder toestemming van Opdrachtnemer te
vermenigvuldigen, hergebruiken, dan wel aan derden ter beschikking te stellen.